Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Hy vọng

Blog cũ chả biết sao không thể đưa bài lên được. Lập địa chỉ này để post và lưu giữ bài vậy.